Huurvoorwaarden

Huurprijzen

Menselijke- of softwarefouten zijn altijd mogelijk.  Daarom moeten de huurprijzen die u op deze website vindt, of die automatisch worden berekend, altijd nog eens bevestigd worden door een medewerker (ook als u reeds een reservatieformulier ingevuld hebt of al een automatisch bericht of een automatische berekening hebt ontvangen.

Deze website is nog niet volledig klaar.  Om die reden kunnen we nog geen boodschap bij de prijzen geven als die bv. nog niet gekend zijn voor volgend jaar.  De meeste prijzen voor het volgend jaar zijn pas in september gekend.  Maar het is ook mogelijk dat de prijzen pas in oktober gekend zijn.  Als de prijzen nog niet gekend zijn, dan wordt de minimum-prijs weergegeven en zal de klant per e-mail op de hoogte gebracht worden van de juiste prijs.  Uiteraard heeft de klant het recht om af te zien van een boeking indien de juiste prijs nog niet geafficheerd was op het moment van de reservatie.

 

Huurvoorwaarden Vakantiewoningen De Maerschalck bvba

De wetgeving in de Europese Unie, maar ook in België, Nederland en de andere Europese landen, verandert voortdurend.  Bovendien veranderen de commerciële en technologische mogelijkheden constant.  Veranderingen aan deze voorwaarden zijn daarom onmiddellijk van toepassing als ze op deze pagina staan.  Het is aan de huurder om op de hoogte te blijven van de huurvoorwaarden.  De huurder wordt geacht om minstens tijdens de reservatieprocedure, gaande van aanvraag via optie tot de definitieve reservatie, de huurvoorwaarden aanvaard te hebben.

 
Huurvoorwaarden toeristische verhuur eigen aanbod

Algemeen

 • Het verhuurkantoor is niet verplicht om een annulatieverzekering aan te bieden of de nadruk te leggen op de belangrijkheid om een annulatieverzekering aan te gaan, maar kan dit vrijblijvend doen. Het aanbieden van een annulatieverzekering door het verhuurkantoor wordt door sommige klanten aanzien als het opdringen van een bijkomende service. Uiteraard is het aanbevolen dat de huurder een annulatieverzekering aangaat bij de reservatie.

 • Indien de klant bij de reservatie een uitnodiging krijgt om zowel het voorschot (of de volledige huur) als de annulatieverzekering te betalen, kan het agentschap niet aansprakelijk gesteld worden indien hij later dient te annuleren en pas dan blijkt dat hij de annulatieverzekering niet betaald heeft. Het agentschap dringt niet aan op het betalen van de annulatieverzekering, tenzij de polis ondertekend werd door de klant.

 • De huurder dient standaard bij annulatie de volledige huurprijs te betalen. Meer en meer worden er met de eigenaars gunstigere bepalingen afgesproken, waardoor het kantoor bij annulatie eventueel een voordeligere afrekening kan maken afhankelijk van de woning. Indien het agentschap aan de huurder een voordeligere regeling aanbiedt maar nog steeds een bepaald bedrag moet bijbetalen (bv. omdat de annulatiekost groter is dan het betaalde voorschot), vervalt de voordeligere regeling bij het niet strikt naleven van de voorwaarden en zal de volledige huurprijs betaald moeten worden. Indien de eigenaar of het agentschap een nieuwe klant vindt, is hij noch het agentschap gehouden de huurder geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

 • Ingeval een woning aan promotieprijs of met bepaalde andere promoties of lastminuteprijzen geboekt werd, zal niettemin de volledige prijs aangerekend worden indien de klant niet tijdig het saldo betaalt of al dan niet na een uitspraak van een rechtbank of na minnelijke schikking een spreiding van de betaling toegestaan heeft gekregen.

 • Indien na een uitspraak van een rechtbank of na minnelijke schikking met het kantoor een spreiding van de betaling wordt toegestaan, zal per verzonden rekening een administratiekost aangerekend worden.

 • Indien een klant een saldo niet tijdig betaalt, heeft het agentschap het recht om de reservatie te annuleren en zal de eigenaar niettemin gehouden zijn de voorziene bedragen te betalen.

 • Alle documenten (inschrijving, huurbevestiging/voucher, betalinguitnodiging, enz.) zijn steeds in het Nederlands.

 • Opties zijn (algemeen) 5 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.  Opties voor Italiaanse vakantiewoningen zijn 3 dagen geldig.  Indien de optie verlopen is voor dat de betaling van het voorschot of de getekende documenten bij Vakantiewoningen De Maerschalck zijn toegekomen, en de geboekte vakantiewoning is niet meer beschikbaar, dan zal Vakantiewoningen De Maerschalck een alternatief voorstellen, of het contract met de klant verbreken.

 • Het contract tussen de huurder en Vakantiewoningen De Maerschalck komt tot stand nadat het agentschap de boekingsaanvraag per e-mail heeft aanvaard en bevestigd (voor boekingen via internet) of na ontvangst door het agentschap van een door de huurder ondertekend papieren of ingescand exemplaar van de huurovereenkomst.  De elektronische of papieren ondertekening van de huurovereenkomst, of de betaling van het voorschot, geldt als aanvaarding van de huurvoorwaarden.

 • Vakantiewoningen De Maerschalck houdt zich het recht voor om een kandidaat-huurder of een medehuurder één of meerdere van haar diensten te weigeren zonder verdere discussie, en dit onder voorbehoud van al zijn rechten.

 • Vakantiewoningen De Maerschalck is niet verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. verblijftaksen door de gemeente, provincie, regio of land waar de vakantiewoning gelegen is.  Ook al staat op onze website of in een correspondentie met het kantoor niet vermeld dat er verblijftaksen te betalen zijn, dan nog zijn de verblijftaksen ten laste van de klant.  Indien in een mail van het kantoor vermeld wordt dat er geen verblijftaks van toepassing is, dan nog is het kantoor niet aansprakelijk indien door een gemeente, provincie, regio of land wel verblijftaks aangerekend wordt.

 • Indien in België (waar het agentschap gevestigd is en eventueel de vakantiewoning gelegen is) of een ander land (waar de vakantiewoning eventueel gelegen is) ten aanzien van de eigenaar of het agentschap een belasting op de toegevoegde waarde of andere bijkomende directe of indirecte belasting ingevoerd wordt op de vakantieverhuur of de uitbating van een vakantiewoning, dan heeft het agentschap het recht om deze belasting geheel of gedeeltelijk door te rekenen aan de klant.
   

Ontvangst aan de vakantiewoning

 • De ontvangst van de huurder door de eigenaar of de sleutelhouder gebeurt tussen welbepaalde tijdstippen. Indien de huurder vroeger aankomt dan toegelaten, beslist de eigenaar/sleutelhouder of de huurder al toegelaten wordt tot de vakantiewoning, tenzij schriftelijk anders bepaald. Indien de huurder later aankomt dan toegelaten, of op een volgende dag, kan de eigenaar een toeslag voorzien en/of bepalen dat de sleutel elders afgehaald moet worden. Deze toeslag wordt dikwijls, maar niet noodzakelijk, vermeld op de voucher. Indien de eigenaar/sleutelhouder in de onmogelijkheid verkeert om langer dan voorzien op de klanten te wachten en geen oplossing heeft om de sleutel later op de avond / 's nachts op een andere manier ter beschikking te stellen, kan de huurder met hem een afspraak maken om de sleutel de volgende dag op te halen. De eigenaar of het agentschap is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten voor de overnachting van de klant die niet tijdens de normale uren de sleutel afhaalt.

 • Voor woningen waarvan de sleutel in het agentschap afgehaald moet worden, dient de klant zich te vergewissen van de openingsuren van het agentschap. Ook al is een verantwoordelijke van het kantoor 7/7 dagen via gsm bereikbaar, het kantoor is niet verplicht om altijd een bemand kantoor te hebben. Ook het kantoor kan in bepaalde periodes enkele dagen of zelfs twee weken gesloten zijn omwille van vakantie of prospectie in het buitenland.

 • Bij aankomst in de vakantiewoning dient de huurder de vakantiewoning te inspecteren, en zichtbare tekortkomingen onmiddellijk te melden aan de eigenaar of zijn sleutelhouder en het verhuurkantoor. Zichtbare tekortkomingen, zoals een onreine vakantiewoning of een deel ervan, kan enkel de dag van aankomst gemeld worden (zie “Tekortkomingen”).

 • De eigenaar / sleutelhouder kan huurders weigeren of het huis doen verlaten indien ze de vakantiewoning willen bewonen met meer personen dan toegelaten, indien ze een huisdier bij hebben of huisvesten terwijl dit verboden is, indien ze roken in vakantiewoningen met een rookverbod, indien blijkt dat er een mobilhome bij is waar vermoedelijk enkele mensen zullen overnachten, tenzij de uitzondering schriftelijk werd toegelaten.

 • De sleutelhouder en/of reinigingspersoneel en onderhoudspersoneel zijn steeds in dienst van de eigenaar en nooit van het agentschap.

Gebruik van de vakantiewoning

 • De huurder dient de vakantiewoning te bewonen als een goed huisvader en, ingeval er één is, het huishoudelijk reglement te respecteren.

 • Tekortkomingen die ontstaan tijdens het verblijf dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar of de sleutelhouder. Pas bij onenigheid tussen de klant enerzijds en de eigenaar/sleutelhouder anderzijds, wordt het verhuurkantoor in kennis gesteld.

 • Ook al heeft de huurder het agentschap onmiddellijk per e-mail verwittigd, dan nog zal hij het agentschap via het opgegeven GSM-nummer via een telefoongesprek (geen sms) op de hoogte brengen van de problemen, tenzij hij met de eigenaar reeds een oplossing heeft verkregen.

 • Het is de huurder verboden meubelen in de vakantiewoning te verplaatsen.  Tuinmeubelen dienen bij het verlaten op hun oorspronkelijke plaats te staan.

 • Indien de vakantiewoning over een zwembad beschikt, dient elke gebruiker vooraleer in het water te gaan, gebruik te maken van de douche. Het gebruik van zonnecrème vlak voor een zwembeurt is verboden.

 • Ook al wordt er op het einde van de vakantie gereinigd door een poetsdienst of door de eigenaar, de woning dient altijd proper en met een geborstelde vloer achtergelaten te worden: keuken, toilet, douche en/of ligbad dienen hygiënisch achtergelaten te worden. De vaat dient proper te zijn. Het huisvuil dient verwijderd te zijn. Haar van huisdieren dient verwijderd te worden.

 • Indien een huisdier toegelaten is, dient men er voor te zorgen dat het huisdier nergens op het domein van de vakantiewoning zijn behoeften doet.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in slaapkamers of zetels.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in of rond het zwembad.

 • Het is niet toegelaten in de tuin een terrein af te bakenen of een koord te spannen, om een huisdier te beperken.

 • Op domeinen met gemeenschappelijk zwembad hebben de bewoners van de vakantiehuizen soms voorbehouden ligstoelen. Dit is dikwijls het geval in Italië.

 • Indien een grasperk, planten, zwembad, interieur van de woning enz. beschadigd worden of extra vuil achtergelaten worden t.g.v. een huisdier, zal de eigenaar/sleutelhouder/agentschap de gemaakte kosten (bv. extra uren reiniging) van de waarborg houden. Indien deze kosten groter zijn dan de waarborg, dan dient de huurder dit bij te betalen.

 • Indien een klant een woning als een slecht huisvader heeft betrokken waardoor hij onaanvaardbare schade heeft aangericht, dan mag het agentschap deze klant op de eigen lijst van ongewenste huurders plaatsen. Deze informatie mag gedeeld worden met andere kantoren via een beroepsorganisatie (vzw, feitelijke vereniging of enige andere rechtspersoonlijkheid).

 • Indien een woning verhuurd wordt met een verbod op het huisvesten van een huisdier of met een rookverbod, dan is dit dikwijls omdat de woning ook verhuurd wordt aan klanten met astma of allergische aandoeningen. Indien na het verlaten van een woning blijkt dat een klant de woning toch heeft bewoond met een huisdier of het rookverbod niet heeft nagelaten, kan de woning indien nodig – al dan niet door een gespecialiseerd bedrijf – op kosten van de klant gereinigd worden zodat de volgende klanten – al dan niet met aandoeningen zoals astma en allergieën – hier geen hinder van ondervinden.

 • Het agentschap is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in of rond de vakantiewoning (bv. aan zwembad, sauna, douche, op trappen, met aanwezige speeltoestellen, aanwezig speelgoed, elektrische of mechanische toestellen, roeiboot, enz.). Dit is steeds een zaak tussen de klant en de eigenaar.

 • Indien aan het gebruik van het zwembad bepaalde regels verbonden zijn, dienen deze nageleefd te worden (bv. uren waarop het zwembad mag gebruikt worden).

 • Indien een woning beschikt over een privé of gemeenschappelijk zwembad, dan is dat meestal het geval binnen een bepaalde periode (voorbeeld Italië: meestal van midden mei tot in de loop van september). Bij de reservatie van een woning met zwembad dient de klant mee te delen of het zwembad een expliciete voorwaarde is. Indien op de inschrijvingsformulier (en nadien de voucher) niet vermeld wordt dat het gebruik van het zwembad een voorwaarde is, zal er geen garantie gegeven worden dat het zwembad beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld belangrijk indien het weer te koud is voor de meeste mensen om het zwembad te gebruiken, waardoor de eventuele verwarming en/of de zuiveringsinstallatie / pompinstallatie van het zwembad niet ingeschakeld wordt als de klant niet gemeld heeft (en het op de voucher niet vermeld staat) dat het zwembad een vereiste is.

 • Indien bij een vakantiewoning prijzen vermeld staan voor een verschillend aantal personen (bv. een woning voor 10 personen kan verhuurd worden aan een prijs tot 10 personen, of een prijs tot 8 personen, of een prijs tot 6 personen, enz.), en de woning wordt verhuurd voor een kleiner aantal personen dan waarvoor de woning bestemd is, dan heeft de eigenaar het recht om bepaalde slaapkamers en/of badkamers af te sluiten.

 • Het agentschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen, verlies of schade aan de bezoekers, gebruikers of hun toebehoren.

 • Indien een huurder of medehuurder tijdens zijn verblijf ernstige schade berokkent aan de vakantiewoning of de private omgeving, dan heeft de eigenaar het recht om de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten.  Het agentschap of de eigenaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

Mobilhomes en tenten
 

 • Het is de huurder verboden de op het eigendom voorziene parkeerplaats(en) of andere ruimte in de tuin te gebruiken voor het parkeren van een eigen mobilhome of het opstellen van een tent, tenzij dit schriftelijk werd toegelaten. In de mobilhome of tent mag er niet overnacht worden tenzij schriftelijk toegelaten.

 • Het is de huurder verboden tijdens het verblijf een mobilhome van vrienden of familieleden toe te laten op het eigendom van de vakantiewoning, al dan niet met bewoners, tenzij dit schriftelijk werd toegelaten. In de mobilhome van derden mag niet overnacht worden, tenzij schriftelijk toegelaten.

Tekortkomingen

 • Tekortkomingen worden in eerste instantie gemeld door de huurder aan de eigenaar of zijn sleutelhouder.

 • Het agentschap is 7 dagen op 7 dagen bereikbaar via een mobiel en/of vast telefoonnummer om problemen tussen de eigenaar / sleutelhouder en de huurder te registreren en eventueel op te lossen. Buiten de kantooruren is dit via een Belgisch mobiel telefoonnummer. Ook als het agentschap gesloten is omwille van eigen vakantie, is het bereikbaar via een mobiel telefoonnummer. Het probleem moet gemeld worden met een telefoongesprek en niet via sms. Een melding per e-mail kan enkel aanvullend en ter verduidelijking als de nodige informatie al gegeven is via een telefoongesprek. Het agentschap is niet verantwoordelijk voor de goede werking van het telefoonnetwerk.

 • Tekortkomingen die door de huurder aan het agentschap pas gemeld werden na afloop van de vakantie of nadat de huurder eenzijdig besloten heeft de woning vroegtijdig te verlaten, zijn niet ontvankelijk.

 • Bepaalde tekortkomingen die door de huurder gekend kunnen zijn bij aankomst in de woning, zijn niet meer ontvankelijk indien ze pas na de eerste nacht gemeld worden, bv.: reinheid van de woning

 • Betwistingen aan het einde van de vakantie tussen de eigenaar / sleutelhouder en de huurder over de terug te betalen waarborg en de aangerekende kosten, dienen tijdens de discussie gemeld te worden aan het verhuurkantoor.

 • Indien door een onvoorzien defect, omstandigheid of ander tekort de kwaliteit van de vakantieverhuring vermindert, zal de eigenaar in overleg met en via het agentschap aan de huurder een minnelijke schikking voorstellen, bv. het verplaatsen van de huurperiode, een korting op de betaalde of nog te betalen huurprijs of een korting op een nog te boeken vakantieverblijf. De minnelijke schikking is in dat geval enkel van toepassing indien de klant deze aanvaardt. De minnelijke schikking is altijd voor rekening van de eigenaar en staat altijd in verhouding met de verminderde kwaliteit.

 • Indien de publieke of private toegangsweg tot de woning door werken, weersomstandigheden enz. (bv. omvallen boom) onmogelijk te gebruiken is, kunnen het agentschap en de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

 • Soms beschikt een vakantiewoning over een televisie ook al werd dit niet vermeld in de catalogus of op de website. Dit betekent dan niet dat er ook automatisch satelliet-ontvangst of gewone ontvangst moet zijn. Een televisie kan ook gebruikt worden om op een DVD-speler aan te sluiten. De eigenaar kan dan geen garantie geven voor de werking van de televisie ook al kon de huurder bij de reservatie op een foto zien dat er een televisie staat.

 • Indien een woning over Internet beschikt, kunnen de eigenaar noch het agentschap aansprakelijk gesteld worden voor de goede werking ervan.

 • De eigenaar en het agentschap kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking van de toevoer van gas, elektriciteit en water indien de oorzaak aan de nutsmaatschappij toe te schrijven is.

 • Indien net voor of tijdens het verblijf in een vakantiewoning een toestel zoals televisie, radio, microgolfoven of zelfs pomp van het zwembad defect gaat, kan onder bepaalde omstandigheden gedurende één of meerdere dagen heirkracht ingeroepen worden naargelang het toestel. De eigenaar zal wel het mogelijke doen om zo vlug mogelijk in vervanging of herstelling te voorzien.

 • Indien de klant het agentschap en/of de eigenaar in een slecht daglicht stelt in media of op andere manieren en blijkt dat het agentschap en de eigenaar geen verantwoordelijkheid hadden voor het aangehaalde probleem, zal de klant schadevergoeding moeten betalen in verhouding met de aangerichte imagoschade.

 • Het agentschap en de eigenaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien een garage voor bepaalde voertuigen, bv. lage auto’s, grote auto’s enz. niet bruikbaar is. Als bij de beschrijving vermeld wordt dat een garage beschikbaar is, dan wordt verondersteld dat men over een gemiddelde auto beschikt. Informeer nog voor de reservatie indien je zeker wil zijn dat de garage voor alle auto’s toegankelijk is. 

 • Het agentschap en de eigenaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als de garage niet toegankelijk is omwille van weersomstandigheden.

Aangeboden diensten

 • De service door het agentschap omvat het afsluiten van de reservatie, de opvolging van de betalingen (voorschot, saldo, eventueel waarborg indien dit niet door de eigenaar gebeurt), het aanreiken van de documenten zoals inschrijvingsformulier en huurbevestiging/voucher en de andere taken die louter met de huur van het toeristisch vastgoed te maken hebben.

 • Het agentschap noch de eigenaar/sleutelhouder zijn verplicht om bepaalde bijkomende diensten te verschaffen tenzij dat expliciet schriftelijk werd vastgelegd, bv. het vervoer van en naar de luchthaven, het regelen van privéverpleging indien een klant privé verpleging nodig heeft, het verzorgen van ontbijt of andere maaltijden, bemiddeling met een plaatselijke garage indien de klant autopech heeft, het verschaffen van toeristische informatie, enz. Indien een klant van het agentschap bepaalde inspanningen verwacht en krijgt die niet tot de standaarddiensten behoren (bv. het zoeken van thuisverpleging voor een familielid van de klant), kan dat aanleiding geven tot een bijkomende kostenaanrekening.

 • Indien een klant de eigenaar wenst te verwittigen van een later uur of een latere dag van aankomst, zal hij – indien dit zo voorzien is op de voucher – zelf de eigenaar verwittigen via de telefoonnummers die hem meegedeeld zijn.

 • Indien een klant zijn verplichtingen als huurder niet nakomt (bv. het niet tijdig betalen van het saldo), zal het agentschap de volgende administratiekosten aanrekenen:
  o Aanmaning per gewone brief of mail: €25
  o Aangetekende brief: €50
  o Het inleiden van een procedure van minnelijke schikking bij het vredegerecht: €50
  o Spreiding saldo na minnelijke schikking of uitspraak rechtbank: €5 per betalingsuitnodiging of storting.

 • Indien de klant wijzigingen wil laten aanbrengen aan de afgesloten huurovereenkomst, dan zal (op voorwaarde dat de wijziging mogelijk is) het agentschap de volgende administratiekosten aanrekenen:
  o Overdracht naar een nieuwe huurder: €50
  o Verplaatsing naar een andere periode of vakantiewoning (in de veronderstelling dat dit administratief mogelijk is en de eigenaar geen bezwaar heeft): €50.  Er zijn in dit geval ook andere bijkomende kosten mogelijk, afhankelijk van vakantiewoning tot vakantiewoning en van eigenaar tot eigenaar.

 • Indien een klant bij het verlaten van de vakantiewoning persoonlijke zaken in de woning vergeten is, zal het agentschap of de eigenaar er eventueel voor zorgen dat deze zaken in het agentschap af te halen zijn. De kosten gemaakt voor het opsturen van de bezittingen door de eigenaar naar het agentschap zullen op eenvoudige vraag van het agentschap door de klant betaald worden.

 • Vergeten en verloren voorwerpen die na het verlaten van de woning ter beschikking liggen in het agentschap, zullen niet naar de klant gestuurd worden. De klant is gehouden deze bezittingen af te halen in het kantoor, tijdens de openingsuren. Het agentschap zal deze voorwerpen maximaal 2 maanden na de geboekte periode ter beschikking laten. Nadien worden deze spullen, indien niet afgehaald, vernietigd.

Geschillen tussen klant en agentschap
 

 • Indien een klant het agentschap ten onrechte in gebreke stelt en hierdoor dient door het agentschap een advocaat aangesteld te worden of er komt een procedure voor de rechtbank, dan zijn de kosten die het agentschap maakt voor het aanstellen van een advocaat én de gerechtskosten integraal voor rekening van de klant.

 • Het Vredegerecht van Boom – of indien er in Boom geen vredegerecht is, het dichtstbijzijnde vredegerecht – is bevoegd voor alle geschillen tussen de klant en het agentschap. Indien omwille van de wetgeving en regelgeving het Vredegerecht van Boom niet bevoegd is, en er niet van afgeweken kan worden door deze voorwaarden, is de dichtstbijzijnde bevoegde Nederlandstalige rechtbank in België van toepassing.

 • Geschillen worden indien mogelijk opgelost met een minnelijke schikking, of met een procedure van minnelijke schikking via het Vredegerecht van Boom.

 • Geschillen worden niet uitgevochten via de media, sociale media of andere wijzen die het imago van het kantoor kunnen beschadigen. Imagoschade ten gevolge van dergelijke actie zal verhaald worden op de klant.

 • Indien een klant bij de reservatie een promotieprijs of andere korting verkregen heeft en nadien het agentschap ten onrechte in gebreke stelt, vervalt de verkregen promotie of korting zodat de volledige prijs betaald moet worden. Dit kan ook na afloop van het verblijf in de vakantiewoning.
   

Annuleringen

Het agentschap raadt steeds aan dat de huurder een annulatieverzekering afsluit.

De datum en het uur dat de annulatie per e-mail of per aangetekende brief toekomt in het agentschap, zijn belangrijk voor het bepalen van het annulatiemoment. Het annulatiemoment is belangrijk voor het bepalen van de annulatiekost. Standaard is de annulatiekost het volledige huurbedrag, maar daar kan in de meeste gevallen van afgeweken worden omdat het kantoor meestal voordeligere annulatievoorwaarden heeft met de eigenaar. In die gevallen is het annulatiemoment belangrijk.

Indien het agentschap aan de klant een voordeligere annulatieregeling dan de standaardprocedure aanbiedt, en het voorschot dekt niet de volledige voorgestelde annulatiekost, dan dient de klant het saldo van de annulatiekost te betalen binnen de voorgestelde termijn. Indien de annulatiekost niet tijdig betaald wordt, zal de volledige huur in rekening gebracht worden.

Het agentschap is niet verantwoordelijk voor de goede werking van het e-mail verkeer of voor het tijdig aankomen van een e-mail, en raadt daarom steeds aan om aan het agentschap te vragen een antwoord per e-mail te bezorgen of om het agentschap onmiddellijk telefonisch te vragen of de annulatiemail is toegekomen.

Indien de annulatie toekomt op een werkdag minder dan een half uur voor sluiting van het kantoor, dan is de volgende werkdag de datum van annulatie.

Indien de annulatie toekomt op een vrijdag (met uitzondering van feestdagen) minder dan een half uur voor sluiting van het kantoor, dan is de volgende maandag de datum van annulatie.

Indien de annulatie toekomt op een zaterdag, zondag, feestdag of de wekelijkse sluitingsdag (zie contactpagina), dan is de volgende dag dat het kantoor geopend is de datum van annulatie.
 

Kortingen / promoties / voorboekkortingen / lastminutes / gewonnen prijzen

 • Kortingen, promoties, lastminutes, voorboekkortingen, gewonnen vakantiecheques enz. zijn nooit combineerbaar/cummuleerbaar.

 • Indien een klant bij de reservatie een promotieprijs of andere korting verkregen heeft en nadien het agentschap ten onrechte ingebreke stelt, vervalt de verkregen promotie of korting zodat de volledige prijs betaald moet worden. Dit kan ook na afloop van het verblijf in de vakantiewoning.

 • Indien een klant bij de reservatie een promotieprijs of andere korting verkregen heeft en hij nadien de contractvoorwaarden niet naleeft (bv. de betalingstermijnen) of het agentschap ten onrechte in gebreke stelt, dan vervalt de verkregen promotie of korting zodat de volledige prijs betaald moet worden. Dit kan ook na afloop van het verblijf in de vakantiewoning.

 • Indien een klant bij de reservatie een promotieprijs of andere korting verkregen heeft en hij de woning niet bewoont als een goed huisvader, of de woning in slechte staat achterlaat (bv. schade of niet gereinigd wanneer de reiniging dient te gebeuren door de klant), vervalt de verkregen promotie of korting zodat de volledige prijs betaald moet worden. Dit kan ook na afloop van het verblijf in de vakantiewoning.
   

Huurvoorwaarden toeristische verhuur aanbod Inter Chalet

 1. Indien een woning van Inter Chalet geboekt wordt bij Vakantiewoningen De Maerschalck, zijn er twee mogelijkheden:
  De woning wordt geboekt via de website van Vakantiewoningen De Maerschalck met de creditkaart van de klant: in dat geval is het reglement van Inter Chalet integraal van toepassing.

 2. De woning wordt geboekt via de website van Vakantiewoningen De Maerschalck met de creditkaart van het agentschap: in dat geval is reglement van Inter Chalet integraal van toepassing, met onderstaande afwijkingen.

 3. Cadeaucheques, kortingsbons en andere promoties van Vakantiewoningen De Maerschalck zijn nooit geldig voor boekingen via ons kantoor bij Inter Chalet.

Afwijkingen t.o.v. reglement Inter Chalet indien met de creditkaart van het agentschap wordt betaald:

 • De klant maakt, al dan niet in het kantoor, de keuze welke vakantiewoning hij wil boeken voor welke periode, met welke opties.

 • De klant betaalt een voorschot van 30% van de huur en het volledige bedrag van de annulatieverzekering aan het agentschap.  Als Inter Chalet een kost aanrekent als er met een creditkaart betaalt wordt, dan wordt deze kost ook doorgerekend.

 • Als dit bedrag cash betaald is of op de rekening van het agentschap staat, zal het agentschap de reservatie bij Inter Chalet doen. Het agentschap kan op voorhand geen garantie geven dat de vakantiewoning nog beschikbaar is (opties zijn niet mogelijk).

 • Twee maanden voor de datum van de huur dient de klant het saldo betaald te hebben. Indien het saldo niet tijdig betaald is, heeft het agentschap het recht de huur te annuleren en zijn de door Inter Chalet aangerekende annulatiekosten en de eigen administratiekosten van het agentschap integraal voor de klant. De eigen administratiekosten van het agentschap ingeval van een dergelijke annulatie bedraagt 10% van de volledige huurprijs.

 • Indien de klant zijn vakantie annuleert op de voorziene manier, dan zijn de administratiekosten (10%) en de annulatiekosten voor rekening van de klant.

 • Het agentschap rekent geen standaard administratiekosten aan voor boekingen uitgevoerd in opdracht van de klant via het agentschap van Vakantiewoningen De Maerschalck bij Inter Chalet. Indien nochtans de annulatieverzekering bij de boeking zelf gereserveerd wordt via Inter Chalet, en er nadien beroep moet gedaan worden op de annulatieverzekering, dan zal Vakantiewoningen De Maerschalck een administratiekost van €20 aanrekenen voor de administratieve afhandeling tussen de klant enerzijds en de verzekeringsmaatschappij anderzijds.  De briefwisseling tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij gebeurt op kosten van de klant.

 • Vakantiewoningen De Maerschalck raadt de klanten aan om de annulatieverzekering niet bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij af te sluuiten, maar wel via het agentschap bij de partner/verzekeringsmaatschappij waarmee Vakantiewoningen De Maerschalck samenwerkt.